Adatkezelési tájékoztató

a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
LIFE-IP North-HU-Trans
projekthez kapcsolódó adatkezeléséről

Adatkezelő megnevezése


Teljes név: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: HKIK)

Adatkezelő képviselője: File Sándor Pál főtitkár

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Telefonszám: +36.36.429.614, 101-es mellék

Honlapja: www.hkik.hu

Székhelye: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Postai címe: 3301 Eger, Pf.: 440.

Jogszabályi háttér

A HKIK rendszereiben gyűjtött személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályi háttér a meghatározó:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Kezelt adatok köre

Adatgyűjtés

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

Hírlevél feliratkozás esetén (az igazsagosatmenet.eu feliratkozórendszerén keresztül)

név, e-mail cím

 Tájékoztató anyagok küldése, információk megosztása a LIFE IP North-HU Trans projekt eseményeiről, rendezvényeiről, előrehaladásáról.

Az igazsagosatmenet.eu és az igazsagosatmenet.hu honlap automatikus levelezőjének használata esetén

név, e-mail cím

Válaszlevél küldése az igazsagosatmenet.eu honlapon feltett kérdésekre

A LIFE19 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans projekt keretében megvalósuló, HKIK által megszervezett rendezvény/esemény regisztrációja során

név, képviselt szervezeti egység neve

A rendezvényen történő részvétel igazolása érdekében, a projektdokumentáció részeként, alátámasztó dokumentumként kerülnek megadásra az adatok a jelenléti íven.

A LIFE19 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans projekt keretében megvalósuló, HKIK által megszervezett rendezvény/esemény szervezése során

név, képviselt szervezeti egység neve, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja a rendezvényre meghívó és – előre jelzett esetekben – emlékeztető küldése.

A LIFE19 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans projekt keretében megvalósuló, HKIK által megszervezett rendezvényen/eseményen készült fénykép esetén

fénykép

A rendezvényeken készült fényképek a projektdokumentáció részét képezik, alátámasztó dokumentumként funkcionálnak. A fényképek megosztásra kerülhetnek a HKIK kommunikációs felületein, illetve az igazsagosatmenet.eu, igazsagosatmenet.hu és Az Igazságos Átmenetért Facebook közösségi oldalon, kizárólag személyes adatok megjelenítése nélkül.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama
A LIFE19 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans projekt futamideje + 5 év alatt (2034. december 31-ig).

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokat a HKIK munkatársai kezelik, kizárólag a feladataik ellátása érdekében. A HKIK nem adja át az Ön személyes adatait harmadik félnek.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A HKIK az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti. A HKIK az Önként megadott adatokat a HKIK által üzemeltett szervereken tárolja. A HKIK az adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. A HKIK megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • előzetes tájékozódáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez vagy korlátozáshoz való jog.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet a HKIK-tól a következőkről:

 • mely személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli

Az Ön kérésének a HKIK 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. A hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor megadott, vagy a HKIK nyilvántartásában szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve, vagy más személyes adata. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követő 30 napon belül elvégezzük.

 

Törléshez, illetve korlátozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy a HKIK által tárolt személyes adatait töröljük vagy korlátozzuk. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentéséve vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a HKIK-t a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +361 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogsérelem esetén fordulhat továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Ügyfélkapcsolat
Amennyiben a HKIK adatkezelésével-, vagy szolgáltatásai igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, illetve a személyes adataival kapcsolatban kér tájékoztatást, törlést stb., az alábbi elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk:

A HKIK adatvédelmi tisztviselője Becskei Márk, elérhetőségei: Tel: 36/429-614, 121-es mellék, Mobil: 20/517-9290, e-mail címe: gdpr@hkik.hu